Amerika’da Yüksek Lisans – Master

Amerika’da yüksek lisans seviyesinde “özel öğrenci” statüsünde derece almadan da eğitim alabilirsiniz.

Amerika’da yüksek lisans eğitim sistemi büyük bir olasılıkla size ülkenizde sunulan sistemden farklı olacaktır. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek lisans diploma programları, farklı kurumlar ve eğer bir A.B.D. üniversitesinde okumak isterseniz karşılaşacağınız bazı temel terimler ve fikirler açıklanacaktır.

 

Yüksek Lisans Dereceleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulan iki yüksek lisans derecesi master ve doktora dereceleridir; her ikisi de araştırma ve sınıf çalışması içerir. Yüksek lisans eğitiminin lisans eğitiminden farkı daha derin bir eğitim sunması, uzmanlığın ve eğitim yoğunluğunun artmasıdır. Lisans seviyesiyle karşılaştırıldığında yüksek lisans seviyesinde eğitim ve öğrenme daha kişiye yöneliktir.

Yüksek lisans dersleri öğrencilerin çalışma alanlarının temel konularında çok iyi hazırlanmış olduklarını varsayar. Konuya göre, dersler resmi olup, fakülte üyelerince verilen konferans sunuşlarından oluşur; veya oldukça resmiyetten uzak olup, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında tartışmalara ve fikir alışverişine önem verir. Seminerler konferans derslerine kıyasla daha küçük öğrenci gruplarından oluşur ve öğrencilerin tartışmalara katılmasının yanı sıra sunuşlar da yapması gerekebilir. Sınıfa katılım, araştırma yazıları ve sınavların hepsi çok önemlidir.

Derece koşulları “kredi” (bazen “ünite” veya “saat” olarak da adlandırılabilir) olarak belirtilir, ve her ders genellikle üç veya dört kredi kazandırırken, sınıfta geçirilen süreyi ve gereken çalışmayı yansıtır. Bir öğrenci, eğer üniversite geleneksel iki-yarıyıl sistemiyle çalışıyorsa, çoğunlukla her akademik yıl için 24 kredi toplayabilir.

Master Dereceleri

Master derecesi, öğrencinin uzmanlaşmış bilgi dalında, bakalorya eğitiminin çok ötesinde, ek eğitim ve öğretim sağlar. Master dereceleri çok farklı konularda verilir ve başlıca iki çeşit program vardır: akademik ve profesyonel.

Akademik Master: Sanat Masterı (M.A.) ve Bilim Masterı (M.S.) dereceleri genellikle geleneksel sanatlar, bilim ve beşeri ilimler gibi bilim dallarında verilir. Özgün araştırma, araştırma metodolojisi, ve saha araştırması üzerinde durulur. Bu programlar genellikle 30 ila 60 kredi tamamlanmasını gerektirir ve normal olarak tam-zamanlı bir eğitimle bir veya iki akademik yılda tamamlanır. Doğrudan doktora seviyesine yol açabilirler. (Aşağıdaki “Önemli Fark”a bakınız.)

Bir çok master programı tezli veya tezsiz seçeneğini sunar. Her iki durumda da derece aynıdır ancak akademik koşullar biraz farklıdır. Tezsiz programdaki öğrenciler araştırma ve tez yazmak yerine daha fazla sınıf çalışması alırlar ve bütün sınıf çalışmaları bittikten sonra kapsamlı bir yazılı sınava girerler. Tez içeren derece programlarındaki öğrenciler, genellikle hem sınıf çalışmalarını hem de tezlerini kapsayan kapsamlı bir sözlü sınava girerler.

Profesyonel Master: Bu derece programları öğrenciyi ilk dereceden başlayarak belirli bir mesleğe doğru götürürler. Profesyonel master dereceleri genellikle “son” master programlarıdır, yani, doktora derecesine devam edilmez. Bu master dereceleri genellikle belirgin ve tanımlayıcı ünvanlarla gösterilir, örneğin iş idaresi masterı (M.B.A.), sosyal çalışma masterı, eğitim masterı veya güzel sanatlar masterı. Profesyonel master programlarının diğer konuları arasında gazetecilik, uluslararası ilişkiler, mimarlık, ve kent planlaması vardır. Profesyonel master dereceleri özgün araştırmadan daha çok bilginin doğrudan uygulanmasına yöneliktir. Akademik derece programlarından daha fazla yapılandırılmış olup, çoğunlukla her öğrencinin benzer veya eş eğitim programları almasını gerektirir. Bu programlar kuruma ve eğitim konusuna bağlı olarak bir yıldan üç yıla kadar sürer.

Profesyonel derece programları genellikle 36 ile 48 ünite (bir veya iki-yıllık tam-zamanlı eğitim) tamamlanmasını gerektirir ve genellikle tez seçeneğini sunmazlar. Her zaman lisans derecesinin belirli bir konuda olması gerekmez, ama konuyla ilgili önceden bir eğitim veya sınıf çalışması önerilir.

Önemli Fark: Master programlarının arasındaki çok önemli bir fark doktora derecesine devam etmek isteyen öğrenciler için tasarlanıp tasarlanmamış olduklarıdır. Belirgin olarak doktora programına yönelmeyenler son master programları olarak bilinir. Çoğu profesyonel master dereceleri bu sınıfa dahildir. Daha sonra bir doktora derecesine devam etmeniz durumunda, son master programında elde ettiğiniz kredilerin transfer edilebileceği veya uygulanabileceği kesin değildir.

Bazı kurumlar belli seviyede sınıf çalışması tamamlayan ancak doktora unemployed bad credit loan çalışmasına devam etmeyen öğrencilere son master derecesi verseler de, belirli bölümlere girişi sadece muhtemel doktora adaylarıyla sınırlarlar. Diğer bölümler doktora programlarına giriş koşulu olarak master derecesi isterler.

Politikalar kurumdan kuruma, ve her kurumda bölümler arasında farklılık gösterdiğinden, yüksek lisans bölümleriyle doğrudan bağlantı kurarak master ve doktora adayları için yapılarını ve kabul koşullarını belirlemek en iyisidir.

Doktora Dereceleri

Doktora dereceleri araştırma için bilim adamlarını, ve çoğu kez, geleceğin kolej ve üniversite öğretim üyelerini eğitmek için tasarlanmıştır. Doktora derecesinin alınması, öğrencinin belirli bir bilim dalında eğitilmiş araştırmadan sorumlu bilim adamı kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini belgeler.

Doktora seviyesinde, Ph.D. (felsefe doktoru) akademik bilim dallarında verilen en yaygın derecedir. Diğer doktora dereceleri öncelikle eğitim (Ed.D  Eğitim Doktorası) ve iş idaresi best loan available (D.B.A. iş idaresi doktorası) gibi profesyonel alanlarda verilir. Doktora programları ileri seviyede sınıf çalışması, seminerler, ve öğrencinin özgün araştırmasını anlatan ve fakülteden bir danışmanın gözetiminde tamamlanan bir inceleme (tez) yazılmasını içerir.

Genellikle en az üç en çok beş yıllık bir eğitim ve sınıf çalışmalarının hepsinin tamamlanmasından sonra, ve hem öğrenci hem de danışman, öğrencinin hazır olduğuna karar verince kapsamlı bir sınav uygulanır. Bu sınavın amacı öğrencinin dersler ve bağımsız araştırmasında edindiği bilgiyi yaratıcı ve özgün bir biçimde kullanma becerisini ölçmektir. Öğrencilerin seçtikleri alanda kapsamlı bir bilgiye sahip olduklarını göstermeleri gerekir. Bu sınavın başarıyla tamamlanması öğrencinin sınıf çalışmasının sonunu ve araştırmaya odaklanmasının başlangıcını belirtir.

Öğrenciler doktora derecesine özgün ve önemli bir araştırmayı tamamlamaları, bu araştırmayı anlatan bir tez yazmaları, ve bu bilim dalında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşan bir panel önünde çalışmalarını başarıyla savunmaları sonucunda hak kazanırlar. Bu da ek iki veya üç sene alabilir. Bu nedenle, bir doktora derecesine hak kazanmak, lisans derecesinden sonra, eğitim konusuna bağlı olarak en az beş en çok sekiz yıl alabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde geleneksel olmayan çeşitli doktora programları bulabilirsiniz; bu programların koşulları geleneksel programlarınkinden çok farklı olabilir. Muhtemel öğrenciler girmeyi düşündükleri her programa kabul edilmek için ne gerektiğinden, ve dereceyi elde etmek için ne gerektiğinden emin olmalıdır. Bu bilgi genellikle üniversite kataloglarında ve internet sitelerinde veya doğrudan doğruya ilgili bölümlerde bulunur.

Akademik Takvim

Bir programa güz döneminde (Ağustos/Eylül’de) başlamak en iyisidir. Bir çok dersin belli bir sırayla alınması gerekir ve farklı bir dönemde başlarsanız dereceyi tamamlamak için zaman kaybedebilirsiniz. Ayrıca, akademik yılın başında başlarsanız, Amerika Birleşik Devletleri’nde okumaya alışmak ve bölümdeki diğer öğrencilerle tanışmak daha kolay olur. Son olarak, yıl ortası yerine güz döneminde başlayan öğrencilerin burs fırsatları daha fazla olabilir. (Daha fazla bilgi için Amerikan Kültür® şubelerine başvurunuz.)

Ders Yükü ve Not Verme

“Ders yükü” öğrencinin her dönem aldığı ders sayısıdır. Yüksek lisans öğrencileri için normal ders yükü üç veya dört derstir, bu da her dönem dokuz veya 12 kredi demektir. A.B.D. Göçmen Bürosu uluslararası öğrencilerin kurum tarafından tam-zamanlı olarak kabul edilecek bir ders yükü almalarını şart koşar.

Geçer notlar tipik olarak “A”dan “D”ye kadar bir ölçek üzerinden verilir ve “F” bir dersten kalındığını gösterir. Bir yüksek lisans derecesi programını tamamlamak için genellikle en az orta bir not olan “B” gerekir. Diğer not sistemleri sıfırdan başlayan, ve 3,4 veya 5’e giden not-derecesi; geçer/kalır; yüksek geçer/ düşük geçer; veya diğer şekillerde olur.

Kredi, ders yükü, not sistemleri ve koşullar kurumdan kuruma değişir. Baş vurmadan önce belirli bir programın kurallarının farkında olduğunuzdan emin olun.

Kurum Çeşitleri

Kolejler, Üniversiteler, ve Enstitüler: Aralarındaki Fark

Amerika Birleşik Devletleri’nde diploma derecesi veren kurumlar bu adlardan herhangi birini taşıyabilirler, kolejler ve enstitülerin üniversitelere kıyasla daha aşağı derecede olduğu hiçbir şekilde söylenemez. Genel olarak, kolejler daha küçük olup, doktora derecesi vermezler. Üniversiteler ise doktora programları dahil, çok çeşitli yüksek lisans programları verirler. Üniversiteler eğitim (geleneksel olarak kolejlerin güçlü yanıdır) araştırmaya da önem verir ve doktora programı veren üniversitelere genellikle araştırma üniversitesi denir. Bu bölümün başından sonuna kadar “okul”, “kolej” ve “üniversite” sözcükleri birbirinin yerine kullanılacaktır.

Bir enstitü çoğunlukla yakın ilişkili ders konusu grupları için diploma programları üzerinde uzmanlaşır. Bu nedenle teknoloji enstitüleri, moda enstitüleri, sanat ve tasarım enstitüleri ve benzerlerinde sunulan diploma programlarıyla karşılaşacaksınız. Araştırma merkezleri yüksek lisans derecesi veya araştırma ve eğitim fırsatları sunarlar, ancak bazıları üniversitelere bağlı bazıları ise personal micro loans değildir.

Her kurum bünyesinde fen ve edebiyat fakültesi, işletme okulu gibi okullar bulunur. Her okul kendi eğitim konusunda kolejin veya üniversitenin sunduğu diploma programından sorumludur.

Özel ve Devlet Kurumları

Hem devlet, hem de özel üniversiteler derece programları verirler. “Devlet” ve “özel” terimleri üniversitelerin mali açıdan nasıl desteklendiğini gösterir.

Devlet üniversitelerine eyalet üniversitesi de denebilir. Bazılarının adı içinde “eyalet üniversitesi” sözcükleri veya “doğu” veya “kuzey” gibi bir bölgesel öğe bulunur. Eyalet üniversiteleri çok büyük olup, genelde en az 20,000 öğrenci kaydı alırlar ve özel üniversitelere oranla daha geniş bir öğrenci dağılımı kabul ederler. Eyalet üniversiteleri mali desteklerinin bir bölümünü bulundukları eyaletten sağladıkları için, onların eğitim ücretleri çoğunlukla özel üniversitelerinkinden daha düşüktür. Ayrıca, eyalet sakinleri (o eyalette yaşayan ve vergi ödeyenler) eyalet dışından gelenlerden çok daha düşük bir eğitim ücreti öderler. Uluslararası öğrenciler eyalet-dışından olarak kabul edilirler ve bu nedenle eyaletteki kurumların düşük eğitim ücretlerinden yararlanamazlar.

Özel kurumların mali kaynağını öğrencilerin eğitim ücretleri, yatırım gelirleri, araştırma kontratları, ve özel bağışların bir bileşimi oluşturur. Özel üniversitelerde eğitim ücretleri eyalet üniversitelerine göre daha yüksektir, eyalet içinden ve eyalet dışından olan sakinler arasında bir ayırım yapılmaz. Dinsel bir bağlantısı olan kolejler ve tek-cinsiyetli kolejler özeldir. Genelde, özel üniversitelerin en çok 20,000 kayıtları olup, özel kolejlerin kampüslerinde en çok 2,000 öğrenci olur.

Mali açıdan oluşan düşünceler dışında, bir yüksek lisans programını seçerken, üniversitenin devlet veya özele ait olması etken olmamalıdır. Her iki çeşit kurumda da çok kaliteli programlar bulunur. Esas olan kurumun yüksek lisans programına verdiği önemdir. Bu bağlılığın göstergesi kurumun birinci sınıf bir öğretim kadrosu bulundurmak istemesi ve yüksek eğitim için, kütüphaneler, laboratuvarlar, bilgisayarlar ve diğer gereçler gibi mükemmel tesislerdir. Bir çok bilim dalında üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer etken, sizin ilgi alanınıza giren diğer dallarda güçlü bölümlerin olmasıdır. Bu sizin kendi alanınızla ilgili diğer bilim dallarında bilim adamlarına ve derslere ulaşabilmenize olanak sağlar. Yüksek lisans eğitimi için bir kurum seçmek bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa bir mesleki kurstan doktora derecesine kadar pek çok konuda eğitim almanın gittikçe artan şekilde tercih edilen bir yoludur ve uzaktan eğitimin öğretim yöntemlerini kullanarak yüksek lisans programları sunan pek çok kuruluş vardır. Uzaktan eğitim modelinde öğrenciler derslere kampüsteki sınıflarda katılmamakta; bunun yerine dersler (uzaktan) internet, uydu televizyonu, video konferans, ve diğer elektronik ulaşım araçlarıyla verilmektedir. Bunun uluslararası öğrenciler için anlamı şudur: her ne kadar yüz yüze görüşmeler ve kampüs çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne kısa süreler için gitmeleri gerekebilecekse de, artık bir A.B.D. diplomasını ülkelerinde okuyarak alabileceklerdir.

Öğrencilerin uzaktan eğitim aracılığıyla diploma almak için eğitim görebilmeleri için öz disiplin ve kendi başına çalışabilme gibi bazı özel niteliklere sahip olmaları gereklidir. Eğer uzaktan eğitimi düşünüyorsanız, programın kaliteli olup olmadığını, kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki akreditasyonunu, ve sizin ülkenizde tanınıp tanınmadığını çok derinlemesine araştırarak bu seçeneğin sizin gelecekteki hedefleriniz için uygun bir seçenek olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Uzaktan eğitim konusunda daha fazla bilgiyi bu dizinin Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon başlıklı üçüncü kitapçığında bulabilirsiniz.

Bir A.B.D. Kolejinde Diploma Almadan Okumak

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kolej veya üniversitede diploma almadan okumak mı istiyorsunuz? Belki de belirli konularda bilginizi geliştirirken, A.B.D.’deki kampüs yaşamını denemek istiyorsunuz. Bu, hiç şüphesiz, eğitim deneyiminize yararlı bir katkı olacaktır, ve A.B.D. kolejleri sizin gibi öğrencileri hoş karşılar. Üniversitelerle yazışarak, durumunuzu açıklamalı, ve installment loans poor credit “özel öğrenci” veya “ziyaretçi öğrenci” statüleri için bilgi istemelisiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kısa-dönem eğitim olanakları için Amerikan Kültür® şubelerine başvurunuz.